Zakres Usług

BIURO "KORAB" PROWADZI KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ROZLICZEŃ Z URZĘDAMI SKARBOWYMI I ZUS, ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIA GOSPODARCZĄ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO, POPRZEZ:

1. Prowadzenie:

- ksiąg rachunkowych (handlowych), księgowość dla osób prawnych tj. Sp. z o.o. oraz pozostałych jednostek działających na podstawie Kodeksu Handlowego, jak i również osób fizycznych zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości,

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 

- ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem, 

- ewidencji zakupów i sprzedaży VAT dla celów sporządzania deklaracji VAT-7, 

- ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencji wyposażenia (niskocennych środków trwałych), 

- ewidencji pojazdu prywatnego używanego do prowadzenia działalności, 

- indywidualnych (imiennych) kart wynagrodzeń pracowników,

- Prowadzenie na życzenia klienta rozliczeń tylko z ZUS-em, oraz wysyłanie deklaracji ZUS Internetem.

2. Sporządzanie: 

- miesięcznych list płac dla pracowników, 

- na ich podstawie dokumentów rozliczeniowych do ZUS - DRA, RNA, RCA, RSA, RZA, oraz dla pracowników miesięcznych raportów rozliczeniowych RMUA, 

- informacji PIT-11, PIT 8 o dochodach i pobranych zaliczkach dla pracowników oraz miesięcznych deklaracji PIT-4, 

- comiesięcznych deklaracji podatkowych PIT-5, VAT-7, CIT-2 oraz terminowe ich dostarczanie do Urzędu Skarbowego, 

- zeznań rocznych bez względu na źródło osiągniętych dochodów,

- rejestracja nowo powstałych firm w US i ZUS.

3. Doradztwo:

- podatkowe,

- w zakresie prowadzenia spraw kadrowych,

- opracowywania zakładowych regulaminów pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych wymaganych prawem dokumentów.

4. Reprezentowanie podatnika przed Organami Skarbowymi oraz ZUS, występowanie w jego imieniu o wydanie niezbędnych dla działalności zaświadczeń.

5. Sporządzanie wniosków kredytowych dla firm.

     Zapraszamy do współpracy.